Přeskočit na obsah

Objektově orientované programování v jazyce Fortran

Objektově orientované programování (OOP) je tzv. programátorské paradigna. Stejně jako strukturovaní programování. Strukturované programování a OOP k sobě mají v zásadě celkem blízko. Základní myšlenka je stejná rozdělit kod do malých struktur pro zvýšení přehlednosti, jednoduchosti, znovupoužitelnosti, … Ovšem OOP se dívá na svět jinak. OOP rozeznává objekty, které mají nějaké vlastnosti (proměnné, parametry, …) a metody (funkce, subroutiny). Každý objekt spadá do nějaké třídy, např. všechny kočky spadají do třídy “kočka”. To znamená, že všechno co je kočka můžeme popsat stejnými vlastnostmi (hmotnost, barva, počet nohou = 4) a metodami (zamnoukej(), pred(), …). V numerických aplikacích by třídou objektů mohla být např. mřížka na které počítáme, molekula, atom, …

Další pilíř na kterém OOP stojí je zapouzdření. To se provádí pomocí tzv. privátních vlastností a metod, které již známe. V OOP jde o to, že objekty si zkrývají svůj vlastní stav (tj. proměnné). Navenek máme k těmto datům přístup jen skrze procedury, které objekt implementuje.

Objekty můžeme skládat dohromady (kompozice). Např. Molekulu si můžeme představit jako kompizice atomů a vazeb mezi nimi. Tj. máme objekt molekula, který se skládá z objektů Atom a z objektů Vazba.

Objekty mohou využívat služeb (metod (procedur)) jiných objektů tzv. delegace. Představme si, že máme objekt Zobrazovač, který se nám starý o zobrazování všeho na monitor. Žádný jiný objekt to neumí a pokud nějaký objekt pořebuje něco zobrazit musí použít objekt Zobrazovač a některou z jeho metod pro zobrazování. Další příkladem by mohl být objekt pro čtení … ???Čtenář???. Tento postup je zcela běžný a je v soulasu s principem, že každá část programu se stará jen o jednu věc.

Objekty od sebou mohou dědit vlastnosti a metody. Např. mějme třídu Člověk a ta má nějaké vlastnosti (věk, výška, hmotnost, pohlaví, …) a metody (jez, spi, …) a mějme třídu Programátor. Programátor je určitě člověk takže může zdědit všechny vlastnosti a metody od člověka. Navíc mu můžeme přidat vlastnosti a metoda navíc (programuj, …). To nám umožňuje nepsat kód pro Člověka a Programátora dvakrát.

Posledním důležitým pilířem OOP je polymorfismus. Tj. můžeme k objektům různých tříd přistupovat stejně. Např. je mi jedno jestli objekt je Člověk nebo Programátor. Oba dva můžu uspat pomocí procedury spi.

Ohladně OOP se toho dá napsat mnoho a mnoho a to co jsem napsal je jen základní představa. Proto je tato část spíše pro ty, kteří již nějaké zkušenosti s OOP mají. Pokud to člověk myslí s OOP vážně měl by si přečíst něco UML class diagramech popř. ještě UML sequenc diagramech. OOP není lékem na všechny problémy spojené s návrhem a programování velkých programů. Pokud navrhneme strukturu tříd špatně můžeme získat kód podobající se více špagetovému než kdybychom jej programovali strukturovaně a žádnou z výhod OOP bychom nezískali. Po čase proto vznikly tzv. Návrhové vzory. To jsou jednoduché vzory jak spolu mohou objekty spolupracovat a komunikovat aby z toho nebyl chaos. Každý kdo dělá OOP by na ně měl při navrhu programu myslet.

Skvělý zdroj: Object-Oriented Programming in Fortran 2003 Part 1.

Třídy

Třída je základní jednotkou OOP. V příkladu máme třídu obj

  module mod_obj_1
    implicit none
    
    private ! vse bude soukrome
    
    public :: obj ! konstruktorova fce i type budou verejne - jsou pretizene
    
    type obj
      integer :: a               ! vlastnosti obj
      real, allocatable :: b(:)  ! vlastnosti obj
      
     contains ! metody objektu
      procedure :: change_obj
      procedure :: del_obj
    end type obj
    
    interface obj ! jmeno konstuktorove funkce
      module procedure init_obj
    end interface
    
    contains
    !--------------------------------------------
    type(obj) function init_obj(r,i) ! konstruktorova funkce
      real,intent(in) :: r(:)
      integer,intent(in) :: i
      integer :: n
      
      n = size(r)
      
      allocate (init_obj%b(n))
      init_obj%a = i
      init_obj%b = r
    end function init_obj
    !--------------------------------------------
    subroutine change_obj(this, r, i)
      class(obj), intent(inout) :: this ! this je odkaz objektu, pri volani funkce se nezadava
      integer, intent(in) :: i
      real, intent(in) :: r(:)
      
      deallocate(this%b)
      allocate(this%b(size(r)))
      
      this%a = i
      this%b = r
    end subroutine change_obj
    !--------------------------------------------
    subroutine del_obj(this) ! this je odkaz objektu, pri volani funkce se nezadava
      class(obj) :: this
  
      deallocate(this%b)
    end subroutine del_obj
  end module mod_obj_1
  !================================================
  program prog_obj_1
  use mod_obj_1
  implicit none
  
    type(obj) :: muj_obj
    
    muj_obj = obj([1.,2.,3.],4) ! vytvorime obj
    
    write(*,*) muj_obj%a
    write(*,*) muj_obj%b
    
    call muj_obj%change_obj([0.,1.], 2) ! zmenime obj
    
    write(*,*) muj_obj%a
    write(*,*) muj_obj%b
    
    call muj_obj%del_obj ! smazeme resp. dealokujeme obj
  
  end program
  

operace s objekty

U objektů se nám vyplatí přetížit některé základní operátory. To nám umožňuje sčítat, očítat, porovnávat, … uživatelské typy.

  module mod_obj_2
  implicit none
  
   private
  
   public :: obj
  
   type obj
    integer :: a
    real, allocatable :: b(:)
  
    contains
     procedure :: change_obj
     procedure :: del_obj
     procedure,private :: plus_obj
     procedure,private :: minus_obj
     procedure,private :: rovnaSe_obj
     generic, public :: operator(+) => plus_obj ! misto plus_obj pouzijeme znamenko +
     generic, public :: operator(-) => minus_obj ! misto minus_obj pouzijeme znamenko -
     generic, public :: assignment(=) => rovnaSe_obj ! misto rovnaSe_obj pouzijeme znamenko =
   end type obj
  
   interface obj
    module procedure init_obj
   end interface
  
  contains
  !--------------------------------------------
  type(obj) function init_obj(r,i)
   real,intent(in) :: r(:)
   integer,intent(in) :: i
  
   allocate (init_obj%b,mold=r)
   init_obj%a = i
   init_obj%b = r
  end function init_obj
  !--------------------------------------------
  subroutine change_obj(this, r, i)
   class(obj), intent(inout) :: this
   integer, intent(in) :: i
   real, intent(in) :: r(:)
      
   deallocate(this%b)
   !allocate(this%b(size(r)))
   allocate(this%b, mold=r)
      
   this%a = i
   this%b = r
  end subroutine change_obj
  !--------------------------------------------
  subroutine del_obj(this)
   class(obj), intent(inout) :: this
  
   deallocate(this%b)
  end subroutine del_obj
  !--------------------------------------------
  type(obj) function plus_obj(obj1,obj2)
   class(obj), intent(in) :: obj1, obj2
  
   allocate(plus_obj%b, mold=obj1%b)
   
   plus_obj%a=obj1%a+obj2%a
   plus_obj%b=obj1%b+obj2%b
  end function plus_obj
  !--------------------------------------------
  type(obj) function minus_obj(obj1,obj2)
   class(obj), intent(in) :: obj1, obj2
  
   allocate(minus_obj%b, mold=obj1%b)
  
   minus_obj%a=obj1%a-obj2%a
   minus_obj%b=obj1%b-obj2%b
  end function minus_obj
  !--------------------------------------------
  subroutine rovnaSe_obj(new_obj, old_obj)
   class(obj), intent(in) :: old_obj
   class(obj), intent(out) :: new_obj
  
   new_obj%a=old_obj%a
   new_obj%b=old_obj%b
  end subroutine rovnaSe_obj
  end module mod_obj_2
  !================================================
  program prog_obj_2
  use mod_obj_2
  implicit none
  
   type(obj) :: muj_obj1, muj_obj2
   type(obj) :: muj_obj3
    
   muj_obj1 = obj([1.,2.,3.],4)
   muj_obj2 = obj([5.,6.,7.],8)
    
   muj_obj3 = muj_obj1 + muj_obj2
   write(*,*) muj_obj3%a
   write(*,*) muj_obj3%b
   write(*,*) 
   
   muj_obj3 = muj_obj1 - muj_obj2
   write(*,*) muj_obj3%a
   write(*,*) muj_obj3%b
   write(*,*) 
   
   muj_obj1 = muj_obj2
   write(*,*) muj_obj1%a
   write(*,*) muj_obj2%a
   write(*,*) muj_obj1%b
   write(*,*) muj_obj2%b
   write(*,*) 
  
  end program prog_obj_2
  

Dědičnost

Dedicnost se provadi pomoci extend. Navíc můžeme použít pro inicializaci zděděných hodnot konstruktor předka.

  module zvire_class
  implicit none
  
    private
    integer, parameter :: char_len = 20
    
    public :: zvire
  
    type zvire
      private
      character(len=char_len), public :: druh
      contains
        procedure, public, nopass :: mluv !specifikace nopass rika ze objekt neni argumentem funkce mluv
        procedure, public :: write_muj_druh
    end type zvire
  
    interface zvire
      module procedure init_zvire
    end interface
  
  contains
  !--------------------------------------------
  type(zvire) function init_zvire(jake_zvire)
    character(len=char_len), intent(in) :: jake_zvire
  
    init_zvire%druh = jake_zvire
    
  end function init_zvire
  !--------------------------------------------
  subroutine mluv()
  
    write(*,*) 'Nevim co jsem, nevim co mam delat.'
    
  end subroutine mluv
  !--------------------------------------------
  subroutine write_muj_druh(this)
    class(zvire), intent(in) :: this
  
    write(*,*) trim(this%druh)
    
  end subroutine write_muj_druh
  end module zvire_class
  !================================================
  module kocka_class
  use zvire_class
  implicit none
  
    private
  
    public :: kocka
  
    integer, parameter :: char_len = 20
  
    type, extends(zvire) :: kocka ! kocka dedi od zvirete
      private
      character(len=char_len) :: rasa
      character(len=char_len) :: name
  
      contains
        procedure, nopass :: mluv 
        procedure :: print=>write_me ! subroutinu write_me budeme volat pomoci print
    end type kocka
  
    interface kocka
      module procedure init_kocka
    end interface
  
  contains
  !--------------------------------------------
  type(kocka) function init_kocka(moje_jmeno,rasa)
    character(len=*), intent(in) :: rasa
    character(len=*), intent(in) :: moje_jmeno
  
    init_kocka%zvire = zvire('Kocka') !na zdedene vlastnosti se muzeme odkazovat pod nazvem predka
                     ! a pouzit jeho konstruktor
    init_kocka%name = moje_jmeno
    init_kocka%rasa = rasa
  end function init_kocka
  !--------------------------------------------
  subroutine write_me(this)
    class(kocka), intent(in) :: this
  
    write(*,*) 'Ja jsem ',trim(this%name)//", Jsem "// trim(this%rasa)
    
  end subroutine write_me
  !--------------------------------------------
  subroutine mluv()
  
    write(*,*) 'mnau'
  end subroutine mluv
  end module kocka_class
  !================================================
  module pes_class
  use zvire_class
  implicit none
  
    private
  
    public :: pes
    integer, parameter :: char_len = 20
  
    type, extends(zvire) :: pes
      private
      character(len=char_len) :: rasa
      character(len=char_len) :: name
  
      contains
        procedure, nopass :: mluv
        procedure :: print=>write_me
    end type pes
  
    interface pes
      module procedure init_pes
    end interface
  
  contains
  !--------------------------------------------
  type(pes) function init_pes(moje_jmeno,rasa)
    character(len=*), intent(in) :: rasa
    character(len=*), intent(in) :: moje_jmeno
  
    init_pes%zvire = zvire('Pes')
    init_pes %name = moje_jmeno
    init_pes%rasa = rasa
    
  end function init_pes
  !--------------------------------------------
  subroutine write_me(this)
    class(pes), intent(in) :: this
  
    write(*,*) 'Ja jsem ',trim(this%name)//", Jsem "// trim(this%rasa)
    
  end subroutine write_me
  !--------------------------------------------
  subroutine mluv()
  
    write(*,*) 'haf'
  end subroutine mluv
  end module pes_class
  !================================================
  program prog_obj_3
    use kocka_class, only : kocka
    use pes_class, only : pes
    implicit none
  
    type(kocka) :: Fousek
    type(pes) :: Ratafak
  
    Fousek=kocka('Fousek','Bengálská kočka')
    Ratafak=pes('Ratafak','Boxer')
    call Fousek%mluv()
    call Ratafak%mluv()
    call Fousek%write_muj_druh()
    call Fousek%print()
    call Ratafak%print()
  
  end program prog_obj_3
  

Abstraktní třídy

Abstraktní třída je vzor objektu. Nemůžeme je vytvořit jako objekt (instanci). Pomocí atributu deferre můžeme zařídit, že potomci musí definovat funkce s interfacem, který definujeme ve specifikaci procedure. Specifikace non_overridable říká že proceduru nesmí žádný z potomků měnit.

  module zvire_class
  implicit none
  
    private
    integer, parameter :: char_len = 20
    
    public :: zvire
  
    type, abstract :: zvire
      private
      character(len=char_len), public :: druh
      contains
        
       procedure (zvire_mluv), nopass, deferred :: mluv
       procedure (write_me),deferred :: print
       procedure, non_overridable :: write_muj_druh
    end type zvire
  
    abstract interface
     subroutine zvire_mluv()
     end subroutine zvire_mluv
  
     subroutine write_me(this)
      import :: zvire
      class(zvire), intent(in) :: this
     end subroutine write_me
    end interface
  
  contains
  !--------------------------------------------
  subroutine write_muj_druh(this)
    class(zvire), intent(in) :: this
  
    write(*,*) trim(this%druh)
    
  end subroutine write_muj_druh
  end module zvire_class
  !================================================
  module kocka_class
  use zvire_class
  implicit none
  
    private
  
    public :: kocka
  
    integer, parameter :: char_len = 20
  
    type, extends(zvire) :: kocka
      private
      character(len=char_len) :: rasa
      character(len=char_len) :: jmeno
  
      contains
        procedure, nopass :: mluv
        procedure :: print=>write_me
    end type kocka
  
    interface kocka
      module procedure init_kocka
    end interface
  
  contains
  !--------------------------------------------
  type(kocka) function init_kocka(moje_jmeno,rasa)
    character(len=*), intent(in) :: rasa
    character(len=*), intent(in) :: moje_jmeno
  
    init_kocka%druh = "Kocka"
    init_kocka%jmeno = moje_jmeno
    init_kocka%rasa = rasa
  end function init_kocka
  !--------------------------------------------
  subroutine write_me(this)
    class(kocka), intent(in) :: this
  
    write(*,*) 'Ja jsem ',trim(this%jmeno)//", Jsem "// trim(this%rasa)
    
  end subroutine write_me
  !--------------------------------------------
  subroutine mluv()
  
    write(*,*) 'mnau'
  end subroutine mluv
  end module kocka_class
  !================================================
  module pes_class
  use zvire_class
  implicit none
  
    private
  
    public :: pes
    integer, parameter :: char_len = 20
  
    type, extends(zvire) :: pes
      private
      character(len=char_len) :: rasa
      character(len=char_len) :: jmeno
  
      contains
        procedure, nopass :: mluv
        procedure :: print=>write_me
    end type pes
  
    interface pes
      module procedure init_pes
    end interface
  
  contains
  !--------------------------------------------
  type(pes) function init_pes(moje_jmeno,rasa)
    character(len=*), intent(in) :: rasa
    character(len=*), intent(in) :: moje_jmeno
  
    init_pes%druh = "Pes"
    init_pes %jmeno = moje_jmeno
    init_pes%rasa = rasa
    
  end function init_pes
  !--------------------------------------------
  subroutine write_me(this)
    class(pes), intent(in) :: this
  
    write(*,*) 'Ja jsem ',trim(this%jmeno)//", Jsem "// trim(this%rasa)
    
  end subroutine write_me
  !--------------------------------------------
  subroutine mluv()
  
    write(*,*) 'haf'
  end subroutine mluv
  end module pes_class
  !================================================
  program prog_obj_4
    use kocka_class
    use pes_class
    implicit none
  
    type(kocka) :: Fousek
    type(pes) :: Ratafak
  
    Fousek=kocka('Fousek','Bengálská kočka')
    Ratafak=pes('Ratafak','Boxer')
    call Fousek%mluv()
    call Ratafak%mluv()
    call Fousek%write_muj_druh()
    call Fousek%print()
    call Ratafak%print()
  
  end program prog_obj_4
  

příkaz select type

V příkazu používáme type a class. Type odkazuje na konkrétní typ. Class zastupuje celou rodinu tj. všechny potomky.

  module zvire_class
  implicit none
  
    private
    integer, parameter :: char_len = 20
    
    public :: zvire
  
    type, abstract :: zvire
      private
      character(len=char_len), public :: druh
      contains
        
       procedure (zvire_mluv), nopass, deferred :: mluv
       procedure (write_me),deferred :: print
       procedure, non_overridable :: write_muj_druh
    end type zvire
  
    abstract interface
     subroutine zvire_mluv()
     end subroutine zvire_mluv
  
     subroutine write_me(this)
      import :: zvire
      class(zvire), intent(in) :: this
     end subroutine write_me
    end interface
  
  contains
  !--------------------------------------------
  subroutine write_muj_druh(this)
    class(zvire), intent(in) :: this
  
    write(*,*) trim(this%druh)
    
  end subroutine write_muj_druh
  end module zvire_class
  !================================================
  module kocka_class
  use zvire_class
  implicit none
  
    private
  
    public :: kocka
  
    integer, parameter :: char_len = 20
  
    type, extends(zvire) :: kocka
      private
      character(len=char_len) :: rasa
      character(len=char_len) :: jmeno
  
      contains
        procedure, nopass :: mluv
        procedure :: print=>write_me
    end type kocka
  
    interface kocka
      module procedure init_kocka
    end interface
  
  contains
  !--------------------------------------------
  type(kocka) function init_kocka(moje_jmeno,rasa)
    character(len=*), intent(in) :: rasa
    character(len=*), intent(in) :: moje_jmeno
  
    init_kocka%druh = "Kocka"
    init_kocka%jmeno = moje_jmeno
    init_kocka%rasa = rasa
  end function init_kocka
  !--------------------------------------------
  subroutine write_me(this)
    class(kocka), intent(in) :: this
  
    write(*,*) 'Ja jsem ',trim(this%jmeno)//", Jsem "// trim(this%rasa)
    
  end subroutine write_me
  !--------------------------------------------
  subroutine mluv()
  
    write(*,*) 'mnau'
  end subroutine mluv
  end module kocka_class
  !================================================
  module pes_class
  use zvire_class
  implicit none
  
    private
  
    public :: pes
    integer, parameter :: char_len = 20
  
    type, extends(zvire) :: pes
      private
      character(len=char_len) :: rasa
      character(len=char_len) :: jmeno
  
      contains
        procedure, nopass :: mluv
        procedure :: print=>write_me
    end type pes
  
    interface pes
      module procedure init_pes
    end interface
  
  contains
  !--------------------------------------------
  type(pes) function init_pes(moje_jmeno,rasa)
    character(len=*), intent(in) :: rasa
    character(len=*), intent(in) :: moje_jmeno
  
    init_pes%druh = "Pes"
    init_pes %jmeno = moje_jmeno
    init_pes%rasa = rasa
    
  end function init_pes
  !--------------------------------------------
  subroutine write_me(this)
    class(pes), intent(in) :: this
  
    write(*,*) 'Ja jsem ',trim(this%jmeno)//", Jsem "// trim(this%rasa)
    
  end subroutine write_me
  !--------------------------------------------
  subroutine mluv()
  
    write(*,*) 'haf'
  end subroutine mluv
  end module pes_class
  !================================================
  module slon_class
  use zvire_class
  implicit none
  
    private
  
    public :: slon
    integer, parameter :: char_len = 20
  
    type, extends(zvire) :: slon
      private
      character(len=char_len) :: rasa
      character(len=char_len) :: jmeno
  
      contains
        procedure, nopass :: mluv
        procedure :: print=>write_me
    end type slon
  
    interface slon
      module procedure init_slon
    end interface
  
  contains
  !--------------------------------------------
  type(slon) function init_slon(moje_jmeno,rasa)
    character(len=*), intent(in) :: rasa
    character(len=*), intent(in) :: moje_jmeno
  
    init_slon%druh = "Slon"
    init_slon %jmeno = moje_jmeno
    init_slon%rasa = rasa
    
  end function init_slon
  !--------------------------------------------
  subroutine write_me(this)
    class(slon), intent(in) :: this
  
    write(*,*) 'Ja jsem ',trim(this%jmeno)//", Jsem "// trim(this%rasa)
    
  end subroutine write_me
  !--------------------------------------------
  subroutine mluv()
  
    write(*,*) 'Pawoo'
  end subroutine mluv
  end module slon_class
  !================================================
  program prog_obj_5
    use kocka_class
    use pes_class
    use slon_class
    use zvire_class
    implicit none
  
    type(kocka) :: Fousek
    type(pes) :: Ratafak
    type(slon) :: Hanno
  
    Fousek=kocka('Fousek','Bengálská kočka')
    Ratafak=pes('Ratafak','Boxer')
    Hanno=slon('Hanno','Slon indicky')
  
    call coJsem(Fousek)
    call coJsem(Ratafak)
    call coJsem(Hanno)
  
  contains
  !------------------------------------------
  subroutine coJsem(obj)
   class(*) obj
   
   select type(obj)
    class is (zvire)
     write(*,*) 'Jsem zvire: '
     call obj%write_muj_druh()
    class default
     write(*,*) 'Nejsem asi nic'
   end select
   
   select type(obj)
    type is (kocka)
     write(*,*) 'Umim mnoukat: '
     call obj%mluv()
    type is (pes)
     write(*,*) 'Umím stekat: '
     call obj%mluv()
    class is (zvire)
     write(*,*) 'Nejsem ani kocka ani pas, umim: '
     call obj%mluv()
    class default
     write(*,*) 'Nejsem asi nic'
   end select
  
  end subroutine
  end program prog_obj_5