Přeskočit na obsah

Coarry fortran

Fortran 2008 zavádí interní příkazy pro paralelizaci programu a konstrukci coarry. Kolem paralelního programování je opět mnoho teorie a proto vás asi nepřekvapí, když napíši že tato část je spíše pro ty, kteří mají s paralelním programováním již nějakou zkušenost.

Fortran 2008 není příliš bohatý na příkazy, které se pojí s paralelními výpočty. Většina z nich je následujím textu. Technická specifikace TS18508 z roku 2015, která se stala součástí nového standardu v roce 2018 přišla s novymi možnostmi. Nové prvky z roku 2018 ovšem zatím nejsou součástí většiny kompilátorů.

Coarry Fortran operuje s tzv obrazy. To jsou paralelní běhy programu. Každý obraz běží nezávisle na ostatních. Všechny proměnné jsou lokální a patří dannému obrazu.

Kompilace s Itel Fortran

Testovací soubor: helloWorld.f90

    
  ifort -coarray -coarray-num-images=4 helloWorld.f90
  ./a.out
  					

Výsledkem bude:

    
  Hello World
  Hello World
  Hello World
  Hello World
  					

Kompilace s GFortran

V mém případě nebyly paralelní programy kompilovane pomoci gfortranu vždy stabilní a ne vždy se chovaly tak jak by se dalo očekávat. Pokud se rozhodnete používat GFortran ověřte zda alespoň ukázkové programy dělají co mají.

Testovací soubor: helloWorld.f90

Info:

    
  gfortran -fcoarray=lib helloWorld.f90 -lcaf_mpi
  mpirun -n 4 ./a.out
  					

Výsledkem bude:

    
  Hello World
  Hello World
  Hello World
  Hello World
  					

Obrazy

Každá obraz zná své číslo (this_image()) a celkový počet obrazů (num_images()).

Všechny obrazy běží zároveň a ten který dříve příjde ten první vypíše na obrazovku, proto výsledkem příštího příkazu budou různě uspořádené výpisy z obrazů. Všechny obrazy mohou vypisovat, ale pouze obraz č. 1 může používat read(*,*) a některé další funkce.

Pokud chceme program předčasně ukončit měli bychom spíše používat příkaz error stop než klasické stop.

    
  program coarray
   use iso_fortran_env
   implicit none
   
   integer :: i, n = 0
  
   write(*,*) "Tohle je obraz č. ",this_image()," z ", num_images()
  
   i = this_image()
   
   if(this_image() == 1) then
    write(*,*) "zadej n:"
    read(*,*) n
   end if
   
   i = i + n
   write(*,*) "V obrazu č. ",this_image()," se i = ",i
   
  end program coarray
  

Synchronizace obrazů

Obrazy synchronizujeme pomocí sync all. Tímto příkazem zařídíme, že na sebe všechny obrazy počkají.

    
  program coarray
   use iso_fortran_env
   implicit none
   
   integer :: i, n = 0
  
   write(*,*) "Tohle je obraz č. ",this_image()," z ", num_images()
   sync all
   
   i = this_image()
   
   if(this_image() == 1) then
    write(*,*) "zadej n:"
    read(*,*) n
   end if
   
   i = i + n
   
   sync all
   write(*,*) "V obrazu č. ",this_image()," se i = ",i
   
  end program coarray
  

Nyní by měl výsledek vypadet nějak takto:

    
   Tohle je obraz č.      1 z      4
   Tohle je obraz č.      2 z      4
   Tohle je obraz č.      3 z      4
   Tohle je obraz č.      4 z      4
   zadej n:
  5
   V obrazu č.      1 se i =      6
   V obrazu č.      2 se i =      2
   V obrazu č.      3 se i =      3
   V obrazu č.      4 se i =      4
  				

Coarray

Coarray jsou pole které mají co-dimenzi. Každá proměnná v obrazu patří jen dannému obrazu. Díky codimenzi můžeme proměnné či poli přidělit logickou strukturu indexů a odkazovat se na paralelní verze proměnných. Codimenzi píšeme do hranatých závorek a poslední index musí být vždy *. Pokud při práci s coarray nezadáme souřadnici, automaticky používáme codimenzi příslušící danému obrazu. Kodimenzí může být víc než je obrazů, ale potom ne všechny codimenze přísluší nějakému obrazu.

Zkuste v následujícím příkladě zakomentovat poslední sync all. Mělo by dojít k výpisu z obrazů > 1 dříve než vůbec zadáte hodnotu n.

    
  program coarray
   use iso_fortran_env
   implicit none
   
   integer :: i, n = 0
   
   integer :: scalar
   integer :: co_scalar[*]
   integer :: co_array1(5)[-1:*]
   integer,codimension[2,*] :: co_array2(5)
   integer,allocatable :: co_array_alloc(:)[:,:]
   
   allocate(co_array_alloc(0:num_images())[0:1,0:*])
  
   write(*,*) "Tohle je obraz č. ",this_image()," z ", num_images()
   sync all
   
   co_scalar = this_image()
   
   
   if(this_image() == 1) then
    write(*,*) "zadej n:"
    read(*,*) n
    
    do i=1,num_images()
     co_scalar[i] = co_scalar[i] + n
    end do
   end if
   
   sync all
   write(*,*) "V obrazu č. ",this_image()," se i = ",co_scalar
  
  end program coarray
  

Zajímavý test kompilátoru je v následujícím příkladě. Zatímco jsou obrazy > 1 zaměstnány generováním velkého množství náhodných čísel má obraz 1 dost času na to, aby vypsal všechny hodnoty. Kompilárot Íntel Fortran 19.0.1.144 v mém případě čeká až obrazy > 1 udělají co je třeba a až potom vipíše hodnotu tj. výsledek je 1 2 3 4. GFortran 7.3.0 v mém případě vypíše 1 0 0 0 tj. na nic nečeká a vypíše jak to je. Řešením je synchronizace před výpisem.

    
  program coarray
   use iso_fortran_env
   implicit none
   
   integer :: i, n = 0
   
   integer :: scalar
   integer :: co_scalar[*]
  
   write(*,*) "Tohle je obraz č. ",this_image()," z ", num_images()
   sync all
   
   co_scalar = 0
  
   if(this_image()/=1) then
    call loop(100000000)
   end if
   
   co_scalar = this_image()
   
   if(this_image()==1) then
    do i=1,num_images()
     write(*,*) i,co_scalar[i]
    end do
   end if
  
  contains
  !--------------------------------------
  subroutine loop(a)
   integer :: i,a
   real :: g
   do i=1,a
    call random_number(g)
   enddo
  end subroutine
  end program coarray
  				

Funkce s coarray

Funkce this_image můžeme mít jako argument coarray. V tomto případě vrátí pole indexu odkazujících na codimenzi daného obrazu.

Image_index má jako argument coarray a sub=[pole indexů], kde pole indexů jsou souřadnice codimenze. Výsledkem je číslo obrazu, kterému tado adresa v tomto coarray patří.

Jaká je horní a dolní mez codimenze lze zjistit pomoci lcobound() a ucobound().

    
  	program coarray
  	 use iso_fortran_env
  	 implicit none
  	 
  	 integer :: co_array1(5)[-1:*]
  	 integer,codimension[2,*] :: co_array2(5)
  
  	 
  	 write(*,'(a,1x,i2,1x,a,*(i2,1x))') "ja jsem obraz č.",this_image(),&
  	 " a codimenze co_array2 ktera mi patri je ",this_image(co_array2)
  	 
  	 sync all
  	 if(this_image() == 1) write(*,*) ""
  	 
  	 write(*,'(a,1x,i2)') "codimenze [2,1] patri obrazu ",image_index(co_array2,sub=[2,1])
  	 
  	 sync all
  	 if(this_image() == 1) write(*,*) ""
  	 
  	 write(*,*) "lcobound",lcobound(co_array1)
  	 write(*,*) "ucobound",ucobound(co_array1)
  	 
  	end program coarray