Přeskočit na obsah

Čtení a zápis do souboru

Zatím jsme používali jako výstup obrazovku a jako vstup klávesnici. Běžnější je používat pro načítání a vypisování dat externí soubory.

práce se soubory

Dříve něz můžeme číst nebo psát do soubrotu musíme jej nejdříve otevřít nebo vytvořit nebo zjistit zda existuje. K otevření souboru slouží příkaz open.

  open([unit=]un, file=jmenoSouboru [, options])
  					

Jako un označujeme jednotku ve smyslu označení relace se kterou pracujeme. Volitelné parametry (options) mohou být

 • newunit = un - un je integer proměnná do které se uloží číslo otevřené jednotky. Tento parametr používáme místo parametru unit.
 • action = act - act je character proměnná, která nabývá hodnot buď ‘read’ (soubor bude pouze pro čtení), nebo ‘write’ (do souboru lze pouze zapisovat), nebo ‘readwrite’ (do souboru lze zapisoval a lze z něj i číst).
 • iostat = ios - ios je integer proměnná která je 0 pokud otevření souboru proběhlo bez chyby
 • status = stat - stat je character proměná která můžeme nabývat hodnot - 'old' (soubor musí již existovat než se jej pokusíme otevřít), new (soubor nesmí existovat před pokusem o otevření), 'replace'(pokud soubor neexistuje bude vytvořen, pokud existuje bude přepsán), 'scratch' nebo 'unknown' (výchozí nastavení, závisí na systému, ale měl by se chovat podobně jako replace).

Kromě těchto volitelných parametrů existují další. Případné zájemce odkazuji na manuál kompilátoru,

Soubor můžeme zavřít pomocí příkazu close(_un_).

Pro zjištění stavu souboru nebo relace existuje funkce

  inquire([unit=]un, options)

nebo

  inquire(file=jmenoSouboru, options)
  						

Volitelné parametry jsou např.

 • iostat = ios - stejné jako u open
 • exist = lex - lex je logical - .true. pokud soubor existuje
 • opened = lop - lop je logical - vrátí .true. pokud je soubor otevřený
 • number = num - num je integer a odpovídá číslu jednotky spojeného se souborem nebo -1 pokud soubor není připojen
 • named = isnamed - isnamed získá jméno souboru, který je spojen s jednotkou

čtení a zápis dat

Příkazy write(*,*) a read(*,*) již známe. Ovšem jejich obecný zápis vypadá takto

  write([unit=]iu, options) formát [, výrazy]
  read([unit=]iu, options) formát [, výrazy]
  						

Kde volitelné parametry mohou být

 • fmt = ifmt - ifmt je odkaz na formát
 • iostat = ios - ios je integer detekující chybu - pokud je roven 0 je vše v pořádku

Všimněme si, že tam kde by se měla specifikovat jednotka jsem do teď používali jen *. Tím jsme říkali aby se vše tisklo popř. četlo s výchozích zařízeních. To jsou běžně právě obrazovka a klávesnice. Pokud doplníme jednotku otevřeného souboru, můžeme do něj zapisovat pomocí write a číst pomocí read.

  program priklad_33
  implicit none
   
   integer :: un ,ios,id_data
   real :: hodnota_data, prumer
   logical :: lex
   character(len=100) :: hlavicka
   
   inquire(file="data.txt",exist=lex) ! otestujeme zda soubor existuje
   if(.not. lex) stop "soubor neexistuje" ! zastavime program pokud neexistuje
   
   open(newunit=un, file="data.txt", status="old", iostat=ios) !otevreme data.txt
   if(ios /= 0) stop "chyba pri otevirani souboru"
   
   read(un,*) hlavicka ! nasteme hlavicku souboru
   prumer = 0.
   do
    read(un,*,iostat=ios) id_data, hodnota_data ! cteme data ze souboru
    if(ios /= 0) exit ! opustime cyklus pokud jsme na konci souboru
    prumer = prumer + hodnota_data
   enddo
   
   prumer = prumer / id_data
   
   close(un)
   
   open(1,file="vysledek.txt")
   write(1,*) "prumer = ", prumer
   close(1)
   
  end program  					

Příklad souboru data.txt:

  id    hodnota
    1    -3.43278
    2    -0.86679
    3    2.27433
    4    2.00323
    5    3.92815
    6    -1.54608
    7    -4.87147
    8    3.87419
    9    -4.84836
    10    -3.46638
    11    0.98019
    12    2.65459
    13    -2.57724
    14    3.36523
    15    -4.01515
    16    -3.74033
    17    -2.05035
    18    0.08578
    19    1.20830
    20    4.94699