Přeskočit na obsah

Moduly

Moduly jsou programy které nemohou existovat samostatně. Moduly jsou nesmírně užitečné pro zapouzdření proměnných a procedur a umožňují nám kontrolovat, které procedury jsou mimo modul viditelné atd. Jsou důležité pro rozdělení kódu podle pravidla: Každá část kódu se stará jen o jednu věc. To vede k lepší přehlednosti, znovupoužitelnosti atd.

Mnoho modulů lze získat na internetu, např. https://github.com/search?q=fortran či jinde.

Příkaz module

Příkaz použiváme místo příkazu program. Deklarujeme v něm proměnné, vkládáme implicit none a procedury píšeme za contains. Modul píšem mimo program. Máme dvě možnosti buď modul pišeme do stejného souboru nebo do jiného souboru. V případě, že píšeme modul do jiného souboru musíme nejdříve zkompilovat soubor s modulem a potom při kompilaci hlavního programu vložit adresu ke zkompilovanému modulu. Kompilace pro kompilátory gfortran a ifort může mít dvě podoby:

  gfortran hlavniProgram.f95 modul1.f95
  ./a.out
  					

popř.

  ifort hlavniProgram.f95 modul1.f95
  ./a.out
  					

nebo

  gfortran -c modul1.f95
  gfortran hlavniProgram.f95 modul1.o
  ./a.out
  					

popř.

  ifort -c modul1.f95
  ifort hlavniProgram.f95 modul1.o
  ./a.out
  					

V prvním případě hlavní program “vidí” modul, protože se kompilují zároveň. V druhém případě získáme nejdříve zkompilovaný modul (modul1.o), který spojíme s hlavním programem až při jeho kompilaci. Příkazem ./a.out spouštíme programy.

Modul používáme v programu tak, že okamžitě za příkaz program _jmenoProgramu_ vkládáme use _nazevModulu_. Modul můžeme samozřejmě vkládat také do jiného modulu.

  module module_1
  implicit none
  
   real, parameter :: pi = 4.*atan(1.) ! Ludolfovo číslo
  
   contains
   !------------------------------
   ! prevede stupne na radiany
   real function stupne_na_radiany(stupne)
    real :: stupne
    
    stupne_na_radiany = stupne * pi / 180.0
   end function
   !------------------------------
   ! prevede radiany na stupne
   real function radiany_na_stupne(radiany)
    real :: radiany
    
    radiany_na_stupne = radiany * 180.0 / pi
   end function
  
  end module
  !==================================================
  program priklad_40
  use module_1
  implicit none
   
   write(*,*) pi
   write(*,*)
   write(*,*) stupne_na_radiany(45.)
   write(*,*) radiany_na_stupne(pi * 0.25)
   write(*,*)
   write(*,*) stupne_na_radiany(radiany_na_stupne(pi))
  
  end program
  

Specifikace public a private

Uvnitř modulu můžeme proměnným přidělit specifikace ,public :: a ,private ::. Těmi můžeme určit, které proměnné budou veřejně (public) a tedy přístupné z hlavního programu a které nepůjdou číst ani přepisovat (private) z hlavního programu. Specifikace můžeme použít dvěma ekvivalentními způsoby.

  real, public :: a, b
  real, private :: x, y
  					

nebo

  real :: a, b, x, y
  public :: a, b
  private :: x, y
  					

Jako privátní nebo veřejné můžeme mít i procedury.

Výchozí nastavení je pro všechny proměnné a procedury public. Pokud ovšem napíšeme v modulu samostatný příkaz private stane se výchozím stavem. To znamená, že pokud neřekneme, jinak nebude proměnná či procedura viditelná v hlavním programu.

Skrýt některé proměnné nebo procedury je výhodné, když chceme zabespečit některou proměnnou či proceduru, která je důležitá pro funkce modulu, ale pro hlavní program neužitečné apod.

  module module_2
  implicit none
  
   private
   
   public :: kombinacni_cislo
   
   contains
   !------------------------------
   integer function kombinacni_cislo(n,k) result(kc) !spocita n nad k
    integer :: n,k
    
    if(n >= k .and. k >= 0) then
     kc = faktorial(n) / (faktorial(k) * faktorial(n-k))
    else
     kc = 0
    end if
   end function
   !------------------------------
   ! tato funkce je jen pomocna neni nutne aby o ni hlavni program vedel
   recursive function faktorial(x) result(y)
    integer :: x
    integer :: y
    
    if(x == 1) then
      y = 1
    else
      y = x * faktorial(x - 1)
    end if
   end function
  
  end module
  !==================================================
  program priklad_41
  use module_2
  implicit none
   
   write(*,*) kombinacni_cislo(5,2)
   !write(*,*) faktorial(5) ! nelze pouzit
  
  end program
  
  module module_3
  implicit none
  
   private
   integer :: nm1 = 0.0 ! tyto promenne jsou dulezite pro vypocet bylo by nezadouci
   integer :: nm2 = 1.0 ! aby je bylo mozne prepsat z hlavniho programu
   
   public fibonacci
   
   contains
   !------------------------------
   integer function fibonacci()
    
    fibonacci = nm2
    nm2 = nm2 + nm1
    nm1 = fibonacci
    
   end function
  end module
  !==================================================
  program priklad_42
  use module_3
  implicit none
   
   write(*,*) fibonacci() ! 1
   write(*,*) fibonacci() ! 1
   write(*,*) fibonacci() ! 2
   write(*,*) fibonacci() ! 3
   write(*,*) fibonacci() ! 5
   write(*,*) fibonacci() ! 8
   write(*,*) fibonacci() ! 13
   write(*,*) fibonacci() ! 21
  
  end program
  

příkaz use blíže

Někdy se může hodit používat proceduru v hlavním programu pod jiným názvem než jak ji definujeme v modulu. Například kvůli kolizi názvů apod. Pro takový případ můžeme použít operátor =>.

  use mujModul, noveJmenoProcedury => jmenoProceduryVModulu

Přetížení procedur v modulu Expertní - nepovinné

Díky specifikacím private a public můžeme přetížit procedury mnohem lepším způsobem než doposud. Zkrátka, z procedur které budou vystupovat pod názvem přetížené procedury uděláme privátní procedury a z přetížené veřejnou.

  module module_5
  implicit none
   
   private
   
   public :: kvadrat
   
   interface kvadrat
    procedure :: kvadrat_integer, kvadrat_real
   end interface
   
   contains
   !------------------------------------------
   function kvadrat_integer(x)
   implicit none
    integer :: x
    real :: kvadrat_integer
  
    kvadrat_integer = real(x)**2
   end function
   !------------------------------------------
   function kvadrat_real(x)
   implicit none
    real :: x, kvadrat_real
  
    kvadrat_real = x**2
   end function
  end module
  !==================================================
  program priklad_44
  use module_5
  implicit none
   
   write(*,*) kvadrat(1.)
  
  end program