Přeskočit na obsah

Odvozený datový typ

Odvozený datový typ slouží ke zvýšení abstrakce proměnných. Představme si, že v programu budeme pracovat např. s částicemi. Každá částice má velikost, hmotnost, polohu (x,y,z) atd. Pro každou veličinu bychom potřebovali nejspíš pole velikostí, pole hmotností a pole pozic. Pomocí odvozeného typu můžeme vytvořit proměnnou typu částice, která obsahuje jako “pod-proměnnou” velikost, hmotnost a polohu.

Odvozený typ (type _jmenoTypu_ _..._ end type) definujeme na začátku programu ideálně před deklarací proměnných. Následně již můžeme deklarovat proměnné (či pole) našeho typu pomocí type(_jmenoTypu_) _seznamPromennych_.

K jednotlivým vnořeným proměnným přistupujeme pomocí operátoru %.

  program priklad_38
  implicit none
  
   type prvek
    integer :: protonoveCislo
    integer :: pocet
    real :: hmotnost
    character(len=2) :: jmeno
   end type
   
   integer :: i
   type(prvek) h2so4(3) ! pole prvku
   
   ! prvni prvek
   h2so4(1)%jmeno = "H "
   h2so4(1)%protonoveCislo = 1
   h2so4(1)%pocet = 2
   h2so4(1)%hmotnost = 1.0079
   
   ! druhy prvek
   h2so4(2)%jmeno = "S "
   h2so4(2)%protonoveCislo = 16
   h2so4(2)%pocet = 1
   h2so4(2)%hmotnost = 32.06
   
   ! treti prvek
   h2so4(3)%jmeno = "O "
   h2so4(3)%protonoveCislo = 8
   h2so4(3)%pocet = 4
   h2so4(3)%hmotnost = 16.0
   
   write(*,'(a)',advance='no') "Kyselina sýrová je sloučenina "
   do i=1,size(h2so4)
    write(*,'(a,i1,x)',advance='no') trim(h2so4(i)%jmeno), h2so4(i)%pocet
   enddo
   write(*,*) 
   write(*,*) "Její relativní atomová hmotnost je ",sum(h2so4%hmotnost * h2so4%pocet)
   
  end program
  				

Stejný příklad v trochu jiném kabátě:

  program priklad_39
  implicit none
  
   type prvek
    integer :: protonoveCislo
    real :: hmotnost
    character(len=2) :: jmeno
   end type
   
   type sloucenina
    type(prvek),allocatable :: prvky(:)
    integer,allocatable :: pocet(:)
   end type
   
   integer :: i
   type(sloucenina) h2so4
   
   allocate(h2so4%prvky(3), h2so4%pocet(3))
   
   h2so4%prvky(1) = pridej_prvek("H ", 1, 1.0079)
   h2so4%prvky(2) = pridej_prvek("S ", 16, 32.06 )
   h2so4%prvky(3) = pridej_prvek("O ", 8, 16.0  )
   
   h2so4%pocet = (/ 2, 1, 4/)
   
   write(*,'(a)',advance='no') "Kyselina sýrová je sloučenina "
   do i=1,size(h2so4%prvky)
    write(*,'(a,i1,x)',advance='no') trim(h2so4%prvky(i)%jmeno), h2so4%pocet(i)
   enddo
   write(*,*) 
   write(*,*) "Její relativní atomová hmotnost je ",sum(h2so4%prvky%hmotnost * h2so4%pocet)
   
   contains
   !---------------------------------------------
   function pridej_prvek(jm,pc,hm) result(a)
    type(prvek) :: a
    integer :: pc
    real :: hm
    character(len=2) :: jm
    
    a%jmeno = jm
    a%protonoveCislo = pc
    a%hmotnost = hm
    
   end function
  end program