Přeskočit na obsah

Pole

Pole je v programovacích jazycích běžná konstrukce. O co jde?. Pole ve fortran je seznam hodnot stejného typu ke kterým přísupujeme pomocí indexu. Pole můžeme deklarovat dvěma způsoby. Buď pomocí specifikace ,dimension() :: nebo pomocí závorky za názvem proměnné.

  integer,parameter :: n = 50, m = 30
  real(8) vektor(3), matice(m,n)
  real(8),dimension(n) :: data
  					

V příkladu jsme vytvořily pole vektro, které má 3 prvky, které jsou vektro(1), vektor(2), vektor(3). Dále pole data pomocí dimension a konstanty n. Pozor pokud by n nebyla konstanta kompilátor by hlásil chybu. A také jsme vytvořily tzv. dvourozměrné pole (má dva indexy) s názvem matice. Tato matice má m sloupečků a n řádků. Maximální počet dimenzí (počet indexů pole) je omezen kompilátorem ve většině případů na hodnotě převyšující 7.

Fortran narozdíl od mnoha jiných jazyků používá číslování polí od 1 do n. Pokud nám tato definice nevyhovuje můžeme pole definovat obecněji real pole(n:m), kde máme pole s indexy od n do m např.

  real a(0:2)
  real b(-2:2)
  					

konstrukce pole

Pole můžeme konstruovat čtyřmi způsoby.

  vektor(1) = 1.d0
  vektro(2) = 2.d0
  vektro(3) = 3.d0
  
  vektor = [ 1.d0 , 2.d0 , 3.d0 ]
  
  vektor = (/ 1.d0 , 2.d0 , 3.d0/)
  
  vektor = (/ (i*1.d0 , i=1,3) /)
  						

Zde používáme pole vektor z předchozího příkladu. V každé části uděláme to samé. První dvě části by měly být jasné. Třetí část je cyklus, kde v druhé části říkáme, že proměnná i bude nabývat hodnot od 1 do 3 a v první části říkáme jak se má spočítat hodnota prvku pole. Pokud vám to zatím není jasné, tak nezoufejte vše se vyjasní až se dostanete k cyklům.

  program priklad_11
  implicit none
  
  	integer,parameter :: n = 5, m = 4
  	integer i
  	real(8), dimension(3) :: vektor! vektor s tremi prvky
  	real(8) matice(m,n)! matice ma m sloupecku a n radku
  
  	matice = 1.d0
  
  	write(*,*) "Zadejte vektor: "
  	read(*,*) vektor 
  	write(*,*) "dekuji, vektor je: ",vektor
  
  	vektor(1) = 1.d0
  	vektor(2) = 2.d0
  	vektor(3) = 3.d0
  	write(*,*) vektor
  
  	vektor = [ 1.d0 , 2.d0 , 3.d0]
  	write(*,*) vektor
  
  	vektor = [ (i*1.d0 , i=1,3) ]
  	write(*,*) vektor
  
  end program
  					

části pole

  program priklad_12
  implicit none
  
  	integer matice(5,4)! matice ma 5 sloupecku a 4 radky
  
  	matice = 1! nastavime kazdy prvek matice na 1
  	write(*,*) matice
  	write(*,*) ! prazdny radek kvuli prehlednosti
  
  	matice(:,1:2) = 2! nastavime prvni dva radky na 2 tj. kazdy sloupecek od 1 do 2 radku
  	write(*,*) matice
  	write(*,*) ! prazdny radek kvuli prehlednosti
  
  	matice(2:4,:) = 3! nastavime 2.-4. sloupecek na 3 tj. kazdy radek v 2.-4. sloupecku
  	write(*,*) matice
  	write(*,*) ! prazdny radek kvuli prehlednosti
  
  end program
  					

K poli nemusíme přistupovat prvek po prvku ale můžeme volit celé části pole se kterými chceme pracovat.

  vektro(1:2) = 1.d0       
  matice(1:10 , :) = 7.d0
  matice(11:19 , 5) = 11.d0
  						

V tomto příkladě nastavujeme 1. a 2. prvek pole vektor na hodnotu 1.d0. Všechny řádky ve sloupcích 1-10 pole matice na 7.d0 atd.

Dvoujtečkový operátor chápeme tak, že nalevo máme od a napravo do, přičemž vynechání hodnoty znamená od začatku popř. až dokonce. např. můžu také napsat matice(5:,:), kde mám všechny sloupce od pěti dál.

operace s poli

S polem můžeme ve většině případů zacházet jako s proměnou. Můžeme k nim příčítat, odčítat číslo nebo proměnnou, násobit je či dělit číslem nebo proměnnou. V takovém případě se příslušná operace aplikuje na každý prvek.

Můžeme také sčítat(+), odčítat(-), nasobit(*), dělit(/) a umocňovat(**) pole mezi sebou. V takovém případě je důležitá aby pole měli stejnou velikost. A operace se provádějí prvek po prvku.

Stejně tak můžeme aplikovat na pole vnitření funkce a tyto funkce se aplikůjí prvek po prvku.

  program priklad_13
  implicit none
  
  	real,dimension(3) :: v,u
  
  	u=[1. , 2., 3.]
  	v=[4. , 5., 6.]
  
  	write(*,*) u+v! vypise 5.0 7.0 9.0 
  	write(*,*) v-u! vypise 3.0 3.0 3.0 
  	write(*,*) v*u! vypise 4.0 10.0 18.0 
  	write(*,*) v/u! vypise 4.0 2.5 2.0 
  	write(*,*) v**u! vypise 4.0 25.0 216.0 
  	write(*,*) sin(v)
  
  end program
  					

funkce s poli

Zde následuje výčet funkcí, které fortran podporuje. Tento seznam nemusí být úplný a některé funkce používájí další volitelné argumenty. V případě, že budete potřebovat podrobnější informace, doporučuji se podívat do manuálu kompilátoru, který používáte. (V hranatých závorkách [] jsou vepoviné argumenty)

 • dot_product(A,B) - skalární součin
 • matmul(A,B) - násobení matic, kde A(m,n), B(n,k) a výsledek je (m,k)
 • transpose(A) - vrátí transponovanou matici
 • maxval(A) - maximální hodnota v poli
 • minval(A) - minimální hodnota v poli
 • maxloc(A) - index (poloha) maximální hodnoty v poli
 • minloc(A) - index (poloha) minimální hodnoty v poli
 • sum(A) - sečte všechny prvky pole
 • product(A) - vynásobí všechny prvky pole mezi sebou
 • size(A) - vrátí počet prvnků pole, pokud máme pole(n,m) výsledek bude n*m
 • shape(A) - vráti tvar pole, pokud máme pole(n,m) vrátí pole integerů o vekosti 2 s hodnotami n a m
 • reshape(A,shape) - změní tvar pole
 • Cshift(A, n) - posune prvky pole cyklic doleva o n prvků
 • Eoshift(A, n [, x]) - posune prvky pole doleva o n prvků na konci pole se doplňují hodnoty na 0 nebo x