Přeskočit na obsah

Vnitřní funkce

Zde následuje výčet funkcí, které fortran podporuje. Tento seznam nemusí být úplný a některé funkce používájí další volitelné argumenty. V případě, že budete potřebovat podrobnější informace doporučuji se podívat do manuálu kompilátoru, který používáte. (V hranatých závorkách [] jsou nepoviné argumenty)

funkce s argumentem typu integer nebo real

 • abs(x) - absolutní hodnota čísla x
 • max(a, b [,c, ...]) - vrátí maximální hodnotu
 • min(a, b [, c, ...]) - vrátí minimální hodnotu
 • mod(a,b) - zbytek po dělení a/b

funkce s argumentem typu real

 • sqrt(x) - odmocnina čísla x
 • exp(x) - exponent číslá x
 • log(x) - přírozený logaritmus číslá x
 • log10(x) - dekadický logaritmis číslá x
 • sin(x) - sinus číslá x
 • cos(x) - cosinus číslá x
 • tan(x) - tangens číslá x
 • asin(x) - arcus sinus číslá x
 • acos(x) - arcus cosinus číslá x
 • atan(x) - arcus tangens číslá x
 • atan2(y,x) - varcí úhel, který svírá vektro (x,y) s kladnou osou x
 • sinh(x) - hyperbolický sinus číslá x
 • cosh(x) - hyperbolický cosinus číslá x
 • tanh(x) - hyperbolický tangens číslá x

funkce s argumentem typu character

 • len(a) - délka řetězce
 • len_trim(a) - vrací délku řetězce bez mezer
 • adjustl(a) - vrátí character zarovnaný nalevo
 • adjustr(a) - vrátí character zarovnaný napravo
 • scan(a,b) - vrátí integer udávající počáteční pozici řetězce b v řetězci a nebo 0 pokud a neobsahuje b
 • trim(a) - vrátí character c u kterého byli odstraněny mezery